ПС опште намене-поделе

Интендантске покретне ствари по структури се деле на:

• интендантску опрему,
• интендантски материјал и
• интендантски ситан инвентар.

Интендантска опрема су производи од посебног интереса за одбрану земље у које спадају:

- интендантска војна опрема и
- остала интендантска опрема.

У интендантску војну опрему спадају:

1) опрема и прибор за припремање и поделу јела, производњу хлеба, клање животиња и прераду меса и опрема и прибор за проналажење, пречишћавање, чување и дистрибуцију воде за пиће (покретне кухиње, пећи за печење хлеба, месарски алат, бушачи, моторни и ручни филтри за пречишћавање воде, цистерне, судови и резервоари за воду и сл.);
2) све врсте униформи и специјална одећа из састава ратних интендантских комплета који се додељују по Критеријуму из члана 19. овог правилника;
3) опрема и прибор за одржавање (радионички комплети и покретне перионице);
4) логорска опрема (све врсте шатора, пољски намештај и др.);
5) опрема за животиње, и то за: рад, привремени и стални смештај, одржавање хигијене и негу животиња, транспорт, припрему и поделу хране за животиње, обуку и тренинг животиња и друге потребе;
6) складишна опрема и комплети.

У осталу интендантску опрему спадају:

1) машине, уређаји и друге ствари за опремање јединица и установа и производно-услужних капацитета опште логистике;
2) намештај опште намене (војнички, школски, канцеларијски, болнички, ресторански, складишни, радионички и други, изузев специјалног);
3) покретна средства и прибор за загревање просторија;
4) прибор за осветљење просторија;
5) апарати, уређаји, прибор и алат за одржавање чистоће просторија и објеката;
6) остале интендантске покретне ствари које се према прописима о покретним стварима разврставају у опрему.

Интендантски материјал су производи за потребе опште логистике у које спадају:
- интендантски потрошни материјал,
- резервни делови за интендантске покретне ставри и
- репроматеријал за интендантске покретне ствари.

Интендантски потрошни материјал су:

1) артикли људске и сточне хране;
2) вода за пиће;
3) покретне ствари намењене за обраду и пречишћавање воде, одржавање личне и колективне хигијене људи, посуђа и прибора, чишћење стационарних и логорских просторија, као и покретних ствари за одржавање одеће, обуће и осталих интендантских покретних ствари;
4) простирка;
5) огрев;
6) средства за осветљење;
7) остали потрошни материјал из надлежности интендантске службе.

Резервни делови за ИнПС су добра која се према прописима о покретним стварима разврставају у резервне делове, а намењени су за замену истрошених или неисправних делова одређених предмета интендантске опреме.

Репроматеријал за ИнПС су добра која се према прописима о покретним стварима разврставају у репроматеријал, а намењена су за израду нових предмета у интендантским радионицама или одговарајућим предузећима.

Интендантски ситан инвентар су ИнПС које једнократном употребом не мењају првобитни облик, а могу се сврсисходно користити у дужем временском периоду и ако по одредбама овог правилника нису разврстане у интендантску опрему.