Идентификациони подаци


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
ВОЈНА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА


Адреса:
Министарство одбране
Сектор за материјалне ресурсе
ВОЈНА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
11147 Београд, Ратка Ресановића 1

Идентификациони подаци:
- ПИБ: 102116082
- Матични број: 07093608
- Регистрациони број: 019775220
- Текући рачун: 840-1620-21

Телефони:
- Директор ВКК: 011/ 2051-021
- Технички секретар: 011/ 2051-022
- Телефакс: 011/ 2505-880
- E-mail: vkk@mod.gov.rs